Algemene voorwaarden

Januari 2018

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Art-Wall: de gebruiker van deze voorwaarden. Art-Wall is onderdeel van Bizzcon. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24308228.
 2. Beeldmaker: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden beschikbaar stellen voor plaatsing en verkoop op de website van Art-Wall
 3. Shop: account van de Beeldmaker waarin Art-Wall voor de Beeldmaker werk kan uploaden en waaronder de Beeldmaker werk kan doen verkopen van het platform van Art-Wall.
 4. Klant: de (potentiële) koper van een werk.
 5. Werk: een afbeelding die door Art-Wall aan Klanten te koop aangeboden wordt.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Art-Wall en Beeldmaker. Waaronder, doch niet uitsluitend het uploaden en verhandelen van beeldmateriaal.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Beeldmaker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door Art-Wall te allen tijde eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. Beeldmakers zullen via elektronische weg tijdig van deze aanvullingen of wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Art-Wall en Beeldmaker komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de shop van Beeldmaker door Art-Wall bij Werk aan de Muur is geactiveerd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer Beeldmaker aangeeft dat al zijn/haar werken uit de Shop verwijderd moeten worden en Art-Wall de Shop sluit. Werken van de Beeldmaker die op dat moment zich in het bestelproces van een Klant bevinden mogen door Art-Wall nog verkocht worden.
 4. Art-Wall kan zonder opgaaf van reden werk weigeren voor of verwijderen uit een Shop.
 5. Art-Wall kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal binnen 1 kalendermaand het nog openstaande tegoed na verkoop overgemaakt worden op het bij Art-Wall bekende rekeningnummer van Beeldmaker.

4. Wijziging en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden nadat dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 2. Eventuele meerkosten als gevolg van deze wijziging komen ten laste van Beeldmaker. Art-Wall informeert Beeldmakers zo spoedig mogelijk over deze meerkosten.
 3. Bij wijzigingen in de overeenkomst, blijft het overige in de overeenkomst bepaalde ongewijzigd in stand. Wijzigingen in de overeenkomst zijn niet van toepassing op Werken die zich reeds in het bestelproces bevinden.
 4. Beeldmaker is verantwoordelijk voor het aanleveren van voor verkoop bruikbare digitale bestanden van te koop aan te bieden Werken bij Art-Wall.
 5. Art-Wall is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van deze overeenkomst door Beeldmaker of door andere aan beeldmaker te wijten omstandigheden.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Art-Wall het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Werken

 1. Werk wordt enkel door Art-Wall geaccepteerd wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend:
  a. werk dient in hoge resolutie aangeleverd te worden;
  b. werk mag niet in strijd zijn met auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom, portretrecht en andere bepalingen van dwingend recht;
  c. Beeldmaker dient ofwel auteursrechthebbende van het werk te zijn, ofwel in het bezit te zijn van de juiste licentie om het werk door Art-Wall te doen verkopen.
 2. Art-Wall behoudt het recht voor Werk waarvan vermoed wordt dat Beeldmaker hier niet de auteursrechthebbende van is, noch een juiste licentie voor heeft, althans het Werk anderszins onrechtmatig is, uit de Shop en van de website en servers te verwijderen en verwijderd te houden.
 3. Beeldmakers stemmen er mee in dat Werk op Art-Wall en in hun shop op elk mogelijk formaat en op elk door Art-Wall aangeboden materiaal verkocht mag worden aan kopers over de gehele wereld en via meerdere verkoopkanalen, onder de naam Art-Wall. Werk zal niet meer verkocht worden zodra Beeldmaker het beeld uit de Shop heeft verwijderd, behoudens Werken die reeds binnen het bestelproces bevinden.
 4. Beeldmaker stemt er mee in dat de door Beeldmaker ter verkoop aangeboden Werk door Art-Wall uur gebruikt kan worden ten behoeve van promotie van Werk aan de Muur, zonder voorafgaande toestemming van Beeldmaker en zonder dat Art-Wall hiervoor een vergoeding verschuldigd is.
 5. Beeldmaker is aansprakelijk voor al het geüploade werk en beeldmateriaal binnen zijn/haar shop, account of anderszins aan Art-Wall gerelateerde internetpagina's en publicaties.

6. Werken en eigen account

 1. Het beschikbaar stellen van werken bij Art-Wall is in beginsel vrijblijvend, behoudens het hierboven vermelde en andere regelingen van dwingend recht.
 2. Beeldmaker is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van noodzakelijke gegevens, waaronder doch niet uitsluitend contactgegevens en rekeningnummer.
 3. Door het aanleveren van werken bij Art-Wall geeft Beeldmaker toestemming aan Art-Wall om deze Werken te verkopen aan derden niet uitsluitend maar ook door een shop op naam van de Beeldmaker bij samenwerkingspartner Werk aan de Muur.
 4. Een Shop toont tenminste de naam van de Beeldmaker, de door Beeldmaker geplaatste profielfoto en al het Werk dat Beeldmaker in diens Shop (via ART-Wall) te koop aan biedt.
 5. Beeldmaker kan bij Art-Wall een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van werken en Shop.
 6. Beeldmaker krijgt 25% commissie op reproducties van zijn/ haar eigen werken
 7. Beeldmaker krijgt bij verkoop het vooraf door hem/haar zelf opgegeven en bepaalde bedrag voor het betreffende werk.
 8. Art-Wall krijgt voor haar bemiddeling, onderhoud van het platform en sales een commissie bedrag bovenop de commissie bij reproducties en bovenop de vooraf bepaalde prijs van een werk.

7. Commissie en Betaling

 1. Bij elke verkoop van reproducties van werk door Art-Wall, bouwt Beeldmaker commissie op.
 2. Beeldmaker krijgt van elke reproductie per Werk de hoogte van 25% commissie.
 3. 1 keer per kwartaal wordt deze commissie uitbetaald aan de Beeldmaker.
 4. Commissie kan enkel uitbetaald worden wanneer Beeldmaker hiervoor juiste en volledige gegevens heeft aangeleverd, waaronder doch niet uitsluitend naam en rekeningnummer en indien van toepassing het BTW-nummer.
 5. Personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een BTW nummer, ontvangen de commissie inclusief btw en dragen de zelfstandige verantwoordelijkheid voor juiste administratie en afdracht btw. Overige natuurlijke personen ontvangen commissie exclusief btw, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor juiste administratie, terwijl Art-Wall de btw afdracht verzorgt.
 6. Art-Wall verzendt aan Beeldmaker een verkoopfactuur voor elke uitbetaling.

8. Opschorting en Reclame

 1. Art-Wall is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de werkzaamheden en uitbetaling van de commissie wanneer Beeldmaker niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet tot aan het moment dat Beeldmaker wel aan deze voorwaarden voldoet.
 2. Art-Wall is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Beeldmaker.
 3. Reclames over een (credit)factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Art-Wall is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. Aansprakelijkheid van Art-Wall is beperkt tot maximaal het bedrag van de tot die datum opgebouwde en nog niet uitbetaalde commissie.
 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Art-Wall is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 4. Art-Wall is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van Beeldmaker en/of derden komen.
 5. Beeldmaker vrijwaart Art-Wall voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

10. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Art-Wall en Beeldmaker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Elk geschil tussen Beeldmaker en Art-Wall, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
error: